flame retardant melamine-phosphate-structure

MPP

Melamine PolyPhosphate (MPP)

Số CAS: 218768-84-4
Công thức hóa học: (C3H8N6)n (HPO3) m; C3H7N6O3P) n

Melamine PolyPhosphate (MPP) là chất chống cháy không chứa halogen, chứa nitơ và phốt pho, thích hợp để xử lý chất nền có yêu cầu nhiệt độ cao.
MPP thích hợp cho lớp phủ chống cháy, pbt, PET, nhựa epoxy, v. v. Nó đặc biệt thích hợp CHO PA66 gia cố sợi thủy tinh chống cháy.

Thuộc tính:

  • Môi trường. Halogen-miễn phí, nitơ-phospharus intumescent chống cháy.
  • Ổn định nhiệt tốt, dễ sản xuất và chế biến các sản phẩm nhựa. Nhiệt độ phân hủy >350°c, nhiệt Độ xử Lý có thể đạt 300°C.
  • Bốc khói nhỏ, sản xuất khói thấp, mật độ khói thấp được tạo ra.
  • Không có hiện tượng rơi tan chảy.
  • Độ hòa tan trong nước nhỏ, không hút ẩm.

Dữ Liệu Kỹ Thuật:
Xuất hiện:bột trắng
Hàm lượng nitơ: 39% ~ 43.5%
Hàm lượng phốt pho: 12%~15%
Độ ẩm: ≤0.5
Kích thước hạt (D50): ≤5µm

Gói và vận chuyển:
20kg hoặc 25kg túi.
Hóa chất tổng hợp để vận chuyển.

The following is the original English text. |
Sau đây là văn bản tiếng anh gốc.

Melamine Polyphosphate(MPP)

CAS No.: 218768-84-4
Chemical Formula: (C3H8N6)n(HPO3)m; C3H7N6O3P)n

Melamine PolyPhosphate(MPP) is halogen-free flame retardant, containing nitrogen and phosphorus, suitable for processing substrates with high temperature requirements.
MPP is suitable for fireproof coatings, PBT, PET, epoxy resins, etc. It is especially suitable for flame retardant glass fibre reinforced PA66.

Characteristic:
1. Environmental. Halogen-free, nitrogen-phospharus intumescent flame retardant.
2. Good thermal stability, easy to produce and process plastic products. Decomposition temperature >350°C, processing temperature can reach 300°C.
3. Small fuming, low smoke production, low density of smoke produced.
4. No melt drop phenomenon.
5. Small water solubility, no moisture absorption.

Technical Data:
Appearance:White powder
Nitrogen content: 39%~43.5%
Phosphorus content: 12%~15%
Moisture: ≤0.5
Particle size (D50): ≤5μm

Package and transport:
20kg or 25kg bags.
General Chemical for transport.

Supplier and Manufacturer

Contact us now