TPP

Triphenyl photphat

Số CAS: 115-86-6
Số EC: 204-112-2
Công thức phân tử: C18H15O4P
Tham khảo:
Axit photphoric, este triphenyl;
Triphenylphosphate;

TPP chủ yếu được sử dụng làm chất làm dẻo chống cháy cho nhựa cellulose, nhựa vinyl và cao su tổng hợp.
Là chất làm dẻo chống cháy cho nhựa phenolic, nhựa epoxy, nhựa kỹ thuật khác nhau và nhựa axetat.

Thông số kỹ thuật:
Xuất hiện: Vảy trắng hoặc bột rắn
Mật độ (g * cm-3): ≥ 1,24
Điểm nóng chảy (°C): ≥47
Điểm sôi (°C): 412
Điểm chớp cháy (° C): 220

The following is the original English text |
Sau đây là văn bản gốc tiếng Anh:

Triphenyl phosphate

CAS No.: 115-86-6
EC No.: 204-112-2
Molecular formula: C18H15O4P
Synonyms:
Phosphoric acid, triphenyl ester;
Triphenylphosphate;

TPP is mainly used as flame retardant plasticizer for cellulose resin, vinyl resin, and synthetic rubber.
As flame retardant plasticizer for phenolic resins, epoxy resins, various engineering plastics, and acetate plastics.

Technical data:
Appearance: White flake or powder solid
Density (g*cm-3): ≥1.24
Melting point (℃): ≥47
Boiling Point(℃): 412
Flash point(℃): 220

Supplier and Manufacturer

Contact us now